Giới thiệu

Đơn vị Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí

1. Tên đơn vị

 • Tên tiếng Việt: Ban Đảm bảo Chất lượng giáo dục Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học
 • Tên tiếng Anh: The Quaility Assurance unit of Nursing and medical techniques

2. Địa chỉ:

 • Văn phòng Khoa ĐD-KTYH, Lầu 1 Khu A, 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

3. Sự hình thành và phát triển 

 • Tháng 8/2011, Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học được thành lập theo QĐ số: 920/ QĐ-ĐHYD-TC đảm nhận công tác ĐBCLGD của Khoa
 • Từ tháng 01/ 2016 Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục đảm nhận thêm công tác khảo thí theo Quyết định số 262/ QĐ-ĐDKTYH-HCTC ngày 14/ 12/ 2015

4. Danh sách lãnh đạo qua từng thời kỳ

 • ThS.BS. Tống Kim Long (8/2011 – 9/2014)
 • ThS. Nguyễn Thị Bảo Hiếu (10/2014 – 12/2015)
 • ThS. Đoàn Thị Anh Lê (Từ 01/ 2016 đến 10/2017)

5. Nhân sự

TT Họ và tên Chức vụ Email
1. ThS. GD Y học: Phạm Thị Ánh Hương Trưởng Ban huongpham@ump.edu.vn
2. ThS. Điều dưỡng & GD học: Lê Thị Cẩm Thu Phó Trưởng Ban camthu1996@ump.edu.vn
3. CN. CNTT: Phạm Hoàng Tuấn Chuyện viên tuanph18@ump.edu.vn
4. ThS. KTYH (XNYH): Trịnh Tuyết Huệ Thành viên trinhtuyethue@ump.edu.vn
5. ThS. YTCC: Nguyễn Vy Vân Thảo Ngân  Thành viên silver.clover219@ump.edu.vn
6. ThS. Điều dưỡng: Mai Thị Hiền  Thành viên mhien98@ump.edu.vn
7. CN. Vật lý trị liệu: Nguyễn Đức Sinh  Thành viên nguyenducsinhpt@ump.edu.vn
8. ThS. GD Y học: Trần Thị Ngọc Loan  Thành viên ngocloantt@ump.edu.vn


6. Chức năng nhiệm vụ
Chức năng

 • Tham mưu và đề xuất cho Ban Chủ nhiệm Khoa các giải pháp về Kiểm định chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí tại Khoa.
 • Tổ chức triển khai triển khai, quản lý công tác khảo thí và đánh giá kết quả học tập của sinh viên/học viên; công tác đảm bảo, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo tại Khoa

► Nhiệm vụ
Đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Thiết kế mô hình ĐBCLGD phù hợp với Khoa.
 • Xây dựng kế hoạch hàng năm về hoạt động ĐBCLGD của Khoa.
 • Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục hàng năm của Khoa.
 • Thực hiện các công khai theo yêu cầu của Kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Triển khai việc lấy ý kiến phản hồi của người học, của các đơn vị tuyển dụng, các cựu sinh viên, các hội nghề nghiệp về chương trình đào tạo, về chất lượng đào tạo, về việc thực hiện sứ mạng đào tạo, về phương hướng phát triển của Khoa và Nhà trường.
 • Định kỳ khảo sát sự phù hợp giữa nội dung với mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
 • Thường xuyên đối chiếu với các tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng giáo dục đại học để phối hợp với các đơn vị duy trì và nâng cao kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Phối hợp với các Ban, Bộ môn, Đơn vị triển khai xây dựng các qui trình thao tác chuẩn liên quan đến hoạt động giảng dạy.
 • Lưu trữ dữ liệu, thông tin, tài liệu minh chứng liên quan đến kiểm định và tự đánh giá chất lượng giáo dục của khoa.
 • Giám sát giảng dạy lý thuyết, thực hành tại phòng thực hành và tại lâm sàng
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về ĐBCLGD và khảo thí

  Khảo thí

 • Xây dựng, hướng dẫn và triển khai các qui trình về khảo thí trên cơ sở các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định của Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh.
 • Phối hợp với các bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần các chuyên ngành mà Khoa Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học được phân công đào tạo. .
 • Phối hợp với Ban quản lý đào tạo, các bộ môn và đơn vị Huấn Luyện Kỹ Năng Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần.
 • Phối hợp với Phòng ĐBCLGD và Khảo Thí và các phòng ban chức năng của  Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các kỳ thi tuyển sinh theo kế hoạch của Hội đồng tuyển sinh nhà trường
 • Tổ chức và giám sát thi kết thúc môn học, lần 2, trả nợ
 • Quản lý, bảo mật đề thi
 • Tổ chức chấm thi và quản lý điểm thi
 • Tổ chức chấm phúc khảo