Giới thiệu

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật y học chất lượng cao; nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học góp phần vào công cuộc bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học có ý thức chấp hành pháp luật và quy định của ngành y tế; có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức khoa học, kiến thức chuyên ngành và có năng lực nghể nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, quản lý và giáo dục sức khỏe cho con người; tham gia nghiên cứu khoa học và có năng lực tự học suốt đời.