Thông báo

KẾT QUẢ PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐỀ CỬ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU" NĂM 2021
01/11/2021

Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học thông báo kết quả phiếu lấy ý kiến đề cử xét tặng danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu" năm 2021

Cá nhân nếu có ý kiên thắc mắc về kết quả trên vui lòng phản hồi về email: khoaddktyh@ump.edu.vn, Số điện thoại: 0283.550.176

Trân trọng cảm ơn.